Rychlý INTERNET pro Mělník a okolí

Uživatelská sekce


>> PŘIPOJENÍ K INTERNETU > Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ve znění platném a účinném ode dne 1. 10. 2014.

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Společnost (dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje poskytovat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami zákazníkovi (dále jen „zákazník“) služby elektronických komunikací, k jejichž odběru se zákazník zavázal jejich označením na příslušné smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací (dále též jen „Služby“). Aktuální znění Všeobecných podmínek je veřejně dostupné na www.netmelnik.cz.

2. PŘEDMĚT, DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
2.1. Poskytovatel poskytuje zákazníkům zejména tyto služby elektronických komunikací:
(a) služba zprostředkování přístupu Zákazníků ke službám sítě Internet;
(b) služba přenosu dat;
(c) registrace domén;
Poskytovatel rovněž zabezpečuje ke všem výše uvedeným službám doplňkové služby pro zákazníky. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2.2. Poskytovatel poskytuje objednané Služby prostřednictvím zákaznické přípojky k síti elektronických komunikací Poskytovatele, která se nachází vně nebo uvnitř nemovitosti na adrese uvedené ve smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) jako místo instalace; takováto zákaznická přípojka je považována za koncový bod sítě elektronických komunikací Poskytovatele (dále jen „Koncové místo“). Koncovým místem je zpravidla bezdrátové pojítko s rozhraním ethernet, router s rozhraním ethernet nebo účastnická zásuvka.
2.3. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za užívání Služeb a jeho důsledky. Poskytovatel dále neodpovídá za funkčnost ani provozuschopnost propojení Koncového zařízení zákazníka s Koncovým místem, popř. zařízeními Poskytovatele včetně doplňkových zařízení umístěných za koncovým místem.
2.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za zařízení objednatele (zákazníka), která jsou připojena k zařízení poskytovatele, zejména proti přepětí a povětrnostním vlivům.
2.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody na zařízeních objednatele (zákazníka) způsobené vyšší mocí.
2.6. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je předložení dokladů osvědčujících zejména totožnost žadatele o uzavření Smlouvy a právo užívat místo instalace a předložení dalších dokladů v rozsahu přiměřeném účelu Smlouvy.
2.7. Zákazník se zavazuje plnit své povinnosti dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek a za objednané Služby platit příslušné poplatky dle vyúčtování Poskytovatele.
2.8. Rozsah Služeb objednaných zákazníkem dle těchto Všeobecných podmínek označením na Smlouvě může být změněn dohodou smluvních stran v souladu s aktuální nabídkou služeb Poskytovatele. Návrh na takovou změnu je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) dnů před účinností zamýšlené změny, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Změnu objednaných služeb nelze zpravidla provést během minimální doby užívání a častěji než jedenkrát za šest kalendářních měsíců.
2.9.Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností dle Smlouvy a Všeobecných podmínek.
2.10. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinnosti zákazníka dle Všeobecných podmínek nezbavuje zákazníka žádným způsobem povinnosti platit poplatky dle Smlouvy a Všeobecných podmínek v souladu s cenou, která je uvedena na smlouvě.
2.11. Poskytovatel je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany sítě nebo služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch zákazníka nebo sítě.
2.12. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že zákazník neplnil a/nebo neplní své závazky vůči Poskytovateli nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah poskytované Služby na základě technických možností své Sítě elektronických komunikací, možností nabízených propojovacími smlouvami s ostatními operátory a požadavky trhu, platných právních předpisů a závazných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

3. SOUBOR ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, jsou technická zařízení a jejich součásti, prostřednictvím kterých jsou Služby poskytovány, ve výlučném vlastnictví Poskytovatele (dále jen „zařízení Poskytovatele“) a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.
3.2. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, je zákazník povinen si v souladu s obecně závaznými právními předpisy na své náklady zajistit hardwarové a softwarové prostředky (včetně jejich instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnost potřebné pro připojení ke Koncovému místu (dále jen „Koncové zařízení zákazníka“), resp. zařízení Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provozuschopnost Koncového zařízení zákazníka.
3.3. Za účelem užívání Služeb a na základě předchozí zvláštní písemné smlouvy dohody se zákazníkem může Poskytovatel dočasně poskytnout zákazníkovi zákazníkovi příslušná doplňková zařízení (dále též jen „doplňková zařízení“). Zákazník nenabývá k doplňkovému zařízení vlastnické právo, pokud není mezi stranami dohodnuto v této zvláštní smlouvě jinak.
3.4. Zákazník se zavazuje užívat zařízení Poskytovatele a případná doplňková zařízení řádně, v souladu s pokyny Poskytovatele resp. v souladu s pokyny výrobce příslušného zařízení zejména tak, aby užíváním nesnížil jeho funkčnost nebo jej nadměrně neopotřebovával. Zejména se zákazník zavazuje nepřipojovat k zařízení Poskytovatele ani k doplňkovým zařízením žádné stroje, přístroje, či jiná zařízení, která nesplňují požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky.
3.5. Zákazník není oprávněn se zařízením Poskytovatele jakýmkoliv způsobem nakládat. Zákazník nesmí zejména změnit místo instalace takového zařízení bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, umožnit dispozici s takovým zařízením třetím osobám, poskytovat takové zařízení jako zástavu nebo vyvézt mimo území České republiky. Dále zákazník není oprávněn do zařízení Poskytovatele jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od Poskytovatele předchozí písemný souhlas. Porušení povinnosti zákazníka dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
3.6. Zákazník je povinen informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu o odcizení, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele či doplňkového zařízení, a to nejpozději do 24 hodin od vzniku takové události nebo zjištění, že taková událost nastala. V případě odcizení zařízení je povinen Zákazník též informovat Policii ČR či příslušnou obecní policii a o tomto odcizení zajistit doklad (protokol apod.) Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození takového zařízení nebo jeho části dle předchozí věty, má zákazník právo na jeho výměnu, a to po zaplacení škody, která Poskytovateli vznikla v případě, že dojde ke ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození zařízení v souvislosti s porušením povinností zákazníka dle odst. 3.5 těchto Všeobecných podmínek je zákazník povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny zařízení dle Ceníku.

4. UŽÍVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
4.1. Zákazník se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost pro plnění předmětu Smlouvy. Současně prohlašuje, že pro případ nezbytné instalace sítě elektronických komunikací v nemovitosti v níž má být zřízeno Koncové místo, udělil vlastník této nemovitosti s instalací souhlas. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zákazník za veškerou škodu, která tímto Poskytovateli vznikne.
4.2. Zákazník je povinen informovat Poskytovatele každé změně údajů zákazníka nebo plátce uvedených ve Smlouvě (zejm. telefonního spojení a adresy pro doručování korespondence), a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data uskutečnění této změny.
4.3. Zákazník je dále povinen se na vlastní náklady seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a elektronických komunikačních zařízení, jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb.
4.4. Zákazník tímto uděluje Poskytovateli nebo Poskytovatelem pověřenému dodavateli souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou Služeb, zejména s opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení Poskytovatele a doplňkového zařízení v prostorách místa instalace, a v ostatních prostorách nemovitosti, ve které se nachází Koncové místo, a to za přítomnosti zákazníka či jeho zástupce. Za účelem plnění Smlouvy se zákazník zavazuje zajistit potřebnou součinnost s Poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních prací pro instalaci, úpravu nebo demontáž zařízení, i při dalších činnostech souvisejících s poskytovanou Službou. Součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektech uvedených ve Smlouvě, s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Zákazník se zároveň zavazuje umožnit na požádání Poskytovateli nebo Poskytovatelem pověřenému dodavateli přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání Smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením. Zákazník tímto bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti podle tohoto ustanovení může mít za následek úplnou nemožnost poskytování Služeb či omezení jejich poskytování.
4.5. Zákazník bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení Poskytovatele může vést k výpadku Služeb.
4.6. Zákazník se zavazuje užívat Služby výhradně pro svou vlastní potřebu či případně pro potřebu svých rodinných příslušníků a členů společné domácnosti (v případě, že Zákazníkem je podnikatelský subjekt, též pro potřebu svých zaměstnanců) a umožnit užívání Služby pouze osobám sdílejícím s zákazníkem společnou domácnost. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nesmí zákazník umožnit užití Služeb třetími osobami, a to zdarma ani za úplatu. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zákazník je odpovědný za škodu vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami.
4.7. Zákazník se dále zavazuje užívat Služby v výhradně souladu s jejich Specifikací, těmito Všeobecnými podmínkami a účinnými obecně závaznými právními předpisy; zákazník se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o každé změně Služeb, kterou on sám neinicioval nebo mu nebyla ze strany Poskytovatele oznámena. Nezasahovat do zařízení sítí Poskytovatele, neměnit nastavení koncových zařízení ve vlastnictví Poskytovatele; neprovádět žádné úpravy, v jejichž důsledku by nebylo možné zajistit bezpečnost Služby či celé sítě poskytující Služby i jiným zákazníkům. Nepřipojovat ke Koncovému místu více Koncových zařízení zákazníka než kolik je jich uvedeno ve Specifikaci Služby; Nepřipojovat ke Koncovému místu, taková zařízení, jejichž povaha, účel nebo užití nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy či Všeobecnými podmínkami. Neužívat Službu způsobem nebo k účelům porušujícím obecně závazné právní předpisy, způsobem nezákonným či porušujícím dobré mravy nebo práva třetích osob. Zákazník zejména nesmí podnikat jakékoli pokusy o vstup do sítí, systémů či služeb, pro které nemá předem zajištěno příslušné oprávnění či souhlas od jejich vlastníka či provozovatele. 4.8. Zákazník se dále zavazuje nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje, kódy nebo prostředky ohrožující bezpečnost a integritu sítí Poskytovatele či třetích stran, popř. koncových zařízení ostatních zákazníků.
4.9. Jakékoliv porušení povinností uvedených v tomto článku, nebo jakékoliv jednání, které lze označit za zneužití Služeb zaviněné zákazníkem, je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je v případě nutnosti oprávněn okamžitě omezit nebo dokonce přerušit poskytování Služeb zákazníkovi, a to i bez předchozího upozornění; doloží-li zákazník Poskytovateli, že zjednal nápravu, Poskytovatel může obnovit poskytování Služeb zákazníkovi, a to zpravidla na zákazníkovu písemnou žádost a po zaplacení příslušného poplatku dle Ceníku.
4.10. V případě porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto článku VOP má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každé takové porušení a zákazník je povinen takovou smluvní pokutu Poskytovateli uhradit. Uplatněním práva na smluvní pokutu ani její úhradou není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
4.11. Zákazník je odpovědný Poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobu, které úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání Služeb.

5. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD
5.1. Zákazník je povinen ohlásit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytovaných Služeb, závady na zařízení Poskytovatele (dále jen „závada“) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na straně Poskytovatele, znemožňují-li zákazníkovi zcela využívat služeb dle odstavce 1.1, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od jejich nahlášení Poskytovateli, s výjimkou případů, kdy mu v tom zabrání objektivní důvody, například nemožnost přístupu ke Koncovému místu nebo k jinému zařízení Poskytovatele, přerušení dodávky elektrické energie, přerušení dodávky služeb Poskytovateli jeho poskytovatelem připojení apod.
5.3. Veškeré náklady na odstranění závady nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu zavinil zákazník nebo třetí osoba z důvodu na straně zákazníka, je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení zákazníka nebo jestliže zákazník trval na servisním zásahu i přesto, že byl upozorněn na skutečnost, že závada není na zařízení Poskytovatele.
5.4. Od okamžiku ohlášení dle odstavce 5.1 má zákazník právo na poskytnutí slevy ve výši příslušné poměrné části pravidelného měsíčního poplatku za dobu, kdy Službu nebylo možné pro řádně ohlášenou závadu na straně Poskytovatele využít. Sleva bude na základě písemné žádosti zákazníka zúčtována zpravidla v následujícím vyúčtování. Žádost je nutné doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy nebylo možno služby využívat, jinak nárok zákazník zaniká. Poskytnutí náhradního plnění po dobu závady není možné.
5.5. Uplatnění reklamace výše účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté Služby nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté Služby v plné výši nejpozději do data splatnosti.
5.6. Zákazník se zavazuje uhradit poplatky podle aktuálně platného ceníku servisních poplatků Poskytovatele za jakékoliv servisní úkony vyžádané zákazníkem nad rámec odstranění závad či poruch zařízení, které nese Poskytovatel na své náklady podle odst. 5.3 Všeobecných podmínek.
5.7. V případě, že reklamace poskytnutých Služeb nebude shledána oprávněnou, je Poskytovatel oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100% těchto nákladů.

6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Celkový rozsah poskytovaných Služeb je dán smlouvou. Zákazník je povinen hradit příslušné poplatky v souladu s platným Ceníkem nejpozději do data splatnosti uvedeného na vyúčtování, jinak do 10 (deseti) dnů od obdržení vyúčtování; vyúčtováním se rozumí vystavení faktury – daňového dokladu, zpravidla v elektronické podobě, případně zjednodušeného daňového dokladu nebo jiného dokladu podobného charakteru na žádost zákazníka, který zahrnuje poplatky účtované na základě Smlouvy a Všeobecných podmínek zákazníkovi, a to zpravidla za období jednoho měsíce (jednotlivé dílčí plnění). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě služeb přístupu k síti internet je den vystavení dokladu za zúčtovací období, u ostatních služeb den zjištění skutečného rozsahu poskytnutých služeb.
6.2. Všechny poplatky uvedené ve Smlouvě, Všeobecných podmínkách a Ceníku bude zákazník hradit na bankovní účet Poskytovatele uvedený nejpozději v prvním vyúčtování, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. U všech plateb včetně mimořádného vyúčtování se v pochybnostech má za to, že vyúčtování bylo zákazníkovi doručeno 5. (slovy pátého) dne po jeho odeslání. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet Poskytovatele.
6.3. Pro případ prodlení s platbami zákazníka je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.4. Poskytovateli náleží po dobu platnosti Smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě Smlouvy, Všeobecných podmínek a Ceníku bez ohledu na skutečnost, zda zákazník skutečně využíval objednané služby.
6.5. Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli v plné výši pokuty a jiné sankce, které by byly uloženy Poskytovateli správním či soudním orgánem v důsledku jednání Zákazníka nebo třetí osoby, které Zákazník v protiprávním jednání nezabránil.

7. OMEZENÍ PROVOZU SÍTĚ
7.1. Poskytovatel zajišťuje dostupnost Služeb v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a Specifikaci služeb.
7.2. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování Služeb ze závažných technických nebo provozních důvodů.
7.3. Poskytovatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě internet jako takové a za vliv takového nefungování sítě internet na Služby.
7.4. Poskytovatel může omezit nebo přerušit poskytování Služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelných pohrom, epidemií a v případě, že Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí státního orgánu České republiky.
7.5. Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smluv uzavřených mezi zákazníkem a Poskytovatelem, pokud zákazník porušuje Všeobecné podmínky, nebo je v prodlení s úhradou částky ve výši ceny poskytnutých Služeb i po uplynutí náhradní lhůty, užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR, je důvodné podezření, že zákazník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Služeb, zákazník odmítl složit záruku či poskytnout jinou záruku stanovenou Poskytovatelem, nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným zákazníkům. Za zneužívání služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným ve Všeobecných podmínkách, popř. způsobem, který není v souladu s Všeobecnými podmínkami nebo Specifikací služeb. Poskytovatel je oprávněn v takovém případě omezit či znemožnit užívání Služeb.
7.6. Poskytovatel může obnovit dodávku Služeb, jejichž poskytování pro některý z důvodů uvedených v odst. 7.5 omezil nebo přerušil, poté, co se prokazatelně dozví, že tyto důvody pro omezení nebo přerušení poskytování služby dalším jednáním zákazníka pominuly. Poskytovatel je oprávněn požadovat poplatek za obnovení dodávky Služeb dle Ceníku, je-li takový poplatek účtován.
7.7. Povinnost dle odst. 7.1 nemůže být splněna, jestliže hrozí nebezpečí přetížení sítě nebo takové přetížení nastane. V této souvislosti je Poskytovatel oprávněn omezit Služby poskytované zákazníkovi tak, aby nedošlo k omezení připojení služeb u ostatních zákazníků.
7.8. Poskytovatel není povinen hradit Zákazníkovi náhradu škody v důsledku přerušení Služeb nebo vadného poskytnutí Služeb.

8. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY
8.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že tzv. minimální doba užívání je uvedena ve Smlouvě.
8.2. Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zahájení dodávky Služeb není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Dodávka Služeb je zahájena v den úspěšné instalace koncového místa popř. zařízení Poskytovatele.
8.3. Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodů, avšak až po uplynutí minimální doby užívání, vyjádřené v celých kalendářních měsících, uvedené ve Smlouvě; v případě, že výpověď bude podána dříve, než je stanovená minimální doba užívání uvedená ve Smlouvě, má poskytovatel právo vyúčtovat Zákazníkovi za období mezi koncem výpovědní doby a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázovou cenu ve výši součtu pravidelných měsíčních cen v uvedeném období. Tato jednorázová cena však bude účtována nejvýše v rozsahu povoleném zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je-li to použitelné. Výpovědní doba je 35 (třicetpět) dnů a počíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla Poskytovateli doručena písemná výpověď. Výpověď nebo objednat lze i jednotlivou službu dle nabídky Poskytovatele. Minimální doba užívání se vztahuje i na jednotlivé služby objednané po uzavření smlouvy a bude vyznačena v písemné dohodě o změně Smlouvy. V případě, že ve výpovědi nebude uvedeno, které Služby se týká, má se za to, že se výpověď týká Smlouvy jako celku. 8.4. Po dobu plynutí výpovědní doby je Poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky dle Smlouvy a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik Smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za Služby, popř. jiných poplatků vzniklých na základě Smlouvy.
8.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy
a) v případě prodlení uživatele s platbou poplatků či jiných plateb podle této smlouvy po dobu delší než 5 (pět) dnů;
b) v případě podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících z této smlouvy;
c) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět této smlouvy;
d) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem, případně správcem nemovitosti, kde má poskytovatel umístěno zařízení, které je nezbytné pro dodávku služeb;
e) nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní dodávku objednaných služeb do 30 (třicet) dnů od podpisu této smlouvy;
f) z jiných technických důvodů na straně poskytovatele znemožňujících poskytovateli plnit předmět této smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran;
g) uživatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli změnu adresných údajů ve smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout přiměřenou součinnost pro realizaci předmětu smlouvy
8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení smlouvy jsou aktivační, popř. vstupní poplatky nevratné.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli z této smlouvy na třetí osobu.
9.2 Tato smlouva může být měněna dohodou smluvních stran nebo postupem uvedeným v odstavcích 8.3 a 8.5 této smlouvy.
9.3 V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený smlouvou a spory z ní vzniklé, se budou řídit obchodním zákoníkem.
9.4 Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad a souhlasí s nimi.
9.5 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uděluje po dobu trvání smlouvy uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně smlouvy (dále jen „osobní údaje uživatele“) pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, popř. technické zásahy související s poskytováním objednaných služeb prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy). Správcem osobních údajů uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této smlouvě je poskytovatel. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění kdykoliv odvolat s následky uvedenými v čl. 8.3. těchto smluvních podmínek. Nedohodnou-li se poskytovatel se zákazníkem jinak, uživatel souhlasí s uvedením své adresy, jména, příjmení nebo obchodního jména v referenčním listu poskytovatele. 9.6 Tyto všeobecné smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné smluvní podmínky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.
9.7 V případě, že jedno nebo více ustanovení bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení smluvních podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.
9.8 Pokud ve smluvních podmínkách nebo ve smlouvě o připojení není stanoveno jinak, předpokládá se, že uživateli byly oznámeny změny smluvních podmínek nebo platného ceníku služeb uplynutím lhůty 15 (patnácti) dnů ode dne odeslání informace (písemně nebo emailem) o těchto změnách uživateli a uživatel s nimi souhlasí. V opačném případě je uživatel povinen svůj nesouhlas písemně doručit poskytovateli, který bude postupovat dle čl. 8.3 těchto smluvních podmínek.
9.9 Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2014.


Dne 1. října 2014